Publicacions

Revistes, llibres i memòries

Busquen informació, redactem notícies o reportatges per a revistes o webs, corregim textos i maquetem les publicacions. Coordinem la impressió i la distribució.

Veure portafoli de Publicacions


Núvol d'etiquetes